Innowacyjne usługi

Usługa układania mieszanki mineralno – asfaltowej (MMA) w technologii na ciepło (większa wytrzymałość nawierzchni, niższe koszty eksploatacji, możliwość kładzenia w niskich temperaturach, mniejsze zużycie energii potrzebnej do procesu technologicznego).

 

Usługa frezowania nawierzchni drogowej z wykorzystaniem nowoczesnej frezarki typu W100 CFi (większy zakres frezowania w obszarze szerokości i głębokości, poprawa wydajności procesu oraz czasu realizacji, zmniejszenie energochłonność i wpływu na środowisko naturalne).

Nowe usługi są wynikiem realizacji projektu, pn: Zakup gąsienicowej układarki mas bitumicznych oraz frezarki drogowej celem wdrożenia nowych oraz udoskonalonych usług w firmie Technika Asfaltowa Sp. z o.o.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa 1: Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka, Działanie 1.5. Wzmocnienie konkurencyjności przedsiębiorstw, Poddziałanie 1.5.2 Wzmocnienie konkurencyjności kluczowych obszarów gospodarki regionu