Laboratorium

a) Laboratorium prowadzi badania w zakresie:

– mieszanek mieneralno bitumicznych
– podbudów
– robót ziemnych

b) Badania:

– Mieszanki MMA – Badanie składu masy bitumicznej
– Pomiar temperatury masy
– Badanie materiałów wchodzących a skład masy
– Materiały kamienne – Uziarnienie kruszywa (analiza sitowa)
– Zawartość pyłów na mokro

c) Badania terenowe:

– Badanie nośności płytą VSS
– Badanie zagęszczeń sondą dynamiczną
– Badanie zagęszczeń metodą Proctora
– Wykonywanie odwiertów w nawierzchniach asfaltowych wraz
z badaniem gęstości objętościowej