Produkcja masy bitumicznej
  • Beton asfaltowy [AC] – kruszywo o ciągłym uziarnieniu, tworzące wzajemnie się klinującą strukturę – obecnie najczęściej stosowany rodzaj mieszanki mineralno-asfaltowej
  • Mastyks grysowy [SMA] -mieszanka mineralno-asfaltowa – grube, łamanego kruszywa o nieciągłym uziarnieniu, związane mastyksem
  • Asfalt lany [MA] – mieszanka mineralno-asfaltowa – objętość wypełniacza i lepiszcza jest większa niż zawartość wolnych przestrzeni w kruszywie
  • Beton asfaltowy do bardzo cienkich warstw [BBTM] – mieszanka mineralno-asfaltowa do warstw ścieralnych o grubości od 20 do 30 mm, w której kruszywo ma nieciągłe uziarnienie
  • Asfalt porowaty [PA] – mieszanka mineralno-asfaltowa o bardzo dużej porowatości, gdzie przez wolne przestrzenie w przekroju warstwy może przepływać woda i powietrze, zapewniając lepsze właściwości drenażowe nawierzchni oraz zmniejszając hałas komunikacyjny.

Dostarczamy mieszanki dowolnym wymiarze kruszywa, charakterystyce uziarnienia (ciągłe, nieciągłe) oraz o stopniu wolnej przestrzeni w mieszance (np. 0% dla MA, 3–4% dla AC, 18–24% dla PA). W zależności od potrzeb dostarczamy mieszanki w technologiach na gorąco, na ciepło i na zimno.

Lepiszcza asfaltowe

Do wykonywania nawierzchni asfaltowych oferujemy następujące rodzaje lepiszczy:

  • asfalty drogowe
  • asfalty modyfikowane i wielorodzajowe,
  • asfalty upłynnione
  • asfalty spienione
  • emulsje asfaltowe